ZPĚT Bohemia Patent

Duševní vlastnictví
ZPĚT na Hlavní stránku


Klikněte Pojem duševní vlastnictví se v našem právním řádu objevil až během roku 1990 a lze jej chápat jako právní a ekonomickou abstrakci, která je tvořena souhrnem různých objektivně (smysly vnímatelně) vyjádřených ideálních (tj. nehmotných) předmětů, které nejsou věcmi v našem dnešním právním smyslu ani právy samými, nýbrž jako nehmotné majetkové hodnoty jsou způsobilé být samostatnými předměty právních a ekonomických vztahů. Tyto nehmotné majetkové hodnoty jako ideální předměty duševního vlastnictví přitom vznikají podle své povahy a druhů různě. Buďto jako výsledky duševní tvůrčí činnosti fyzických osob nebo jako výsledky netvůrčích činností fyzických a právnických osob, tj. výsledky činností obchodních, hospodářských, technických, provozních atd.


  Jako orientační a velice názorný přehled jednotlivých druhů práv duševního vlastnictví uvádíme následující členění, přičemž diferenciačním prvkem je, zda předmět práva duševního vlastnictví je výsledkem duševní tvůrčí činnosti či nikoliv:

  A. Tvůrčí právo duševního vlastnictví
(osobní a majetková ochranná práva nehmotných předmětů duševního vlastnictví jako výsledků tvorby fyzických osob)
 1. Průmyslová práva k výsledkům tvůrčí činnosti:
  1.1 patentové právo - vynálezy
  1.2 vzorové právo
         - užitné vzory
         - průmyslové vzory
  1.3 právo topografií polovodičových výrobků
  1.4 šlechtitelské právo
  1.5 právo zdravotnických a rostlinolékařských metod
  1.6 jiná tvůrčí práva průmyslového vlastnictví
          (kupř.zlepšovací návrhy, know-how, objevy)

 2. Tvůrčí právo jiného než průmyslového vlastnictví
  2.1 právo autorské
  2.2 právo uměleckých výkonů
B. Obchodní (netvůrčí) právo duševního vlastnictví
(majetková ochranná práva nehmotných předmětů duševního vlastnictví jako výsledků obchodní, hospodářsko-technické, provozní a obdobné činnosti fyzických a právnických osob)
 1. Obchodní právo průmyslového vlastnictví
  1.1 právo na označení
          - firemní právo
          - známkové právo - ochranné známky a označení
          - právo označení původu výrobků

  1.2 právo náležející k podniku
          - firemní právo
          - právo obchodního tajemství
          - jiná práva náležející k podniku (právo důvěrných informací, know-how, obchodní nebo vědecké znalosti a zkušenosti, výrobně technické poznatky)

 2. 2. Obchodní právo jiného než průmyslového vlastnictví
  2.1 zvukově záznamové právo
  2.2 rozhlasové a televizní právo

Celá oblast práv duševního vlastnictví byla u nás během posledních 40 let značně nedoceněna a právní zájem o ni byl na okraji pozornosti, to platí zejména o právu průmyslového vlastnictví.

Právo průmyslového vlastnictví patří k těm právním oborům, které v uplynulých sedmi letech prošly dynamickým vývojem. Po odstranění administrativně direktivního systému se radikálně změnila funkce státu a míra jeho zasahování do práv původců a majitelů chráněných nehmotných statků.

V souvislosti s tím byla změněna koncepce celého systému ochrany průmyslových práv. Byla přijata řada nových zákonů, které pro zániku federace byly upraveny do českého právního řádu. Zásadní změnu pro tuto oblast přinesl zákon 527/1990 Sb., O vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích a následně i zákon 237/1991 Sb., O patentových zástupcích, kterým byla téměř po 40 letech obnovena profese patentových zástupců - specialistů zejména na průmyslové právo a práva na označení, jejichž základním posláním je pomáhat klientům k získávání, udržování a obhajování jejich průmyslových práv. Legislativní proces byl završen přijetím zákona 137/95 Sb., O ochranných známkách. Posílila se i ochrana předmětů průmyslového vlastnictví instituty obchodního práva a práva na ochranu proti nekalé soutěži. Těmito legislativními kroky se systém práv průmyslového vlastnictví stal slučitelným se stavem v zemích s rozvinutou tržní ekonomikou. Přesto však do zaplnění mozaiky průmyslových práv ve světě obvyklých byl přijat zákon 529/1991 Sb. O ochraně topografií polovodičových výrobků a zákon 478/1992 Sb. O užitných vzorech.

V oblasti úpravy autorským zákonem měla rozhodující význam zejména novela autorského zákona z roku 1990, která mj. upřesnila i zákonnou ochranu programů počítačů jako autorských děl.

Nově vzniklá obec podnikatelů i „ nově se vzpamatujících " firem a podniků byla a je postavena před bezprostřední možnost i potřebu a nutnost využívat předmětů průmyslového a jiného duševního vlastnictví pro vlastní podnikání. Protože jakákoliv forma podnikání je neodmyslitelně spojena s průmyslovými právy a právem duševního vlastnictví všeobecně. Návrat k tržnímu hospodářství otevřel pro využívání předmětů průmyslových práv, zcela nové horizonty, neboť průmyslová práva a duševní vlastnictví již nejsou vlastnictvím všech (a tím vlastně nikoho), ale bedlivě hlídaným majetkem konkrétních osob, ať již fyzických nebo právnických a zdaleka ne všichni manažeři a podnikatelé, ev. vynálezci a přihlašovatelé, mají jasnou představu o celé šíři ochrany, kterou tomuto druhu vlastnictví poskytuje stávající právní řád.

Společnosti, firmy, podnikatelé vstupují do vztahů vyplývajících z průmyslového vlastnictví dvojím způsobem.
 • Za prvé by měli zachovávat nedotknutelnost už existujících práv, tj. vyhnout se všem neoprávněným zásahům do práv třetích osob. Konkrétně to znamená např. rozhodne-li se výrobce pro výrobu nového výrobku, zavedení nové technologie apod., měl by si v příslušné dokumentaci nejdříve ověřit, zda nezasahuje do cizích průmyslových práv, ať již práv patentových či práv na označení - ochranných známek.

 • Za druhé může společnost či podnikatel při splnění zákonem stanovených podmínek vystupovat v úloze majitele průmyslového práva či jiného práva duševního vlastnictví a libovolně s ním nakládat, tj. být majitelem patentu, užitného či průmyslového vzoru, nebo ochranné známky a to nejen na území České republiky.
O úspěchu v hospodářské soutěži rozhoduje to, čím se soutěžitel pozitivně odlišuje od své konkurence - neboli, informační předstih je i zdrojem předstihu soutěžního. Zmíněný předstih a výhody z něj vyplývající trvají tak dlouho, dokud se soutěžiteli daří, aby disponoval výlučně s určitými informacemi a chránil si je před jinými soutěžiteli. Takováto ochrana se uskutečňuje jednak formální ochranou, kupř. patentovou, jednak faktickou ochranou určitých hospodářských informací všeobecně nazývaných " obchodní tajemství ".

V tržním hospodářství lze s tímto majetkem obchodovat, neboť z  hlediska ekonomického jsou práva duševního vlastnictví penězi ocenitelným zbožím, majícím svou směnnou a užitnou hodnotu na trhu, mohou být zdrojem zisku, ale na druhé straně je třeba vlastnická práva k němu plně respektovat. Předpokladem však je, že majitel svá práva (ale i povinnosti) zná, hlídá je a zabezpečuje jejich ochranu v konkurenčním prostředí, ale také je uplatňuje a využívá.

Zabezpečení jejich ochrany je nutné věnovat značnou pozornost, neboť vzhledem ke své nehmotné povaze mohou být velice snadno zcizeny a nevhodně použity či zveřejněny se všemi negativními důsledky pro svého majitele.[ ZPĚT ] [ HLAVNÍ STRÁNKA ]