ZPĚT Bohemia Patent

Průmyslové vzory
ZPĚT na Hlavní stránku


  Obdobné důvody, které vedly k nové úpravě patentového práva, vytvořily v zákoně 527/90 Sb. nezbytný legislativní rámec pro úpravu průmyslových vzorů. Smyslem průmyslově-právní ochrany je chránit především původní estetické řešení vnějšího vzhledu výrobků, jakožto výsledku tvůrčí činnosti průmyslového návrhářství a tvarování výrobků.

Průmyslovým vzorem je vnější úprava výrobku, tj. plošná nebo prostorová úprava spočívající zejména ve tvaru, v obrysu, kresbě nebo v uspořádání barev či v kombinaci těchto znaků, avšak za předpokladu, že splňuje další podmínky:

  • novost: základním předpokladem ochrany je novost, tzn. že průmyslový vzor nesmí být přede dnem priority znám z veřejně dostupných pramenů, zejména zobrazen nebo popsán ve veřejně dostupných tiskovinách, veřejně využíván, vystaven, přednesen nebo předveden. Novost je základní hmotněprávní podmínka, kterou zjišťuje výhradně Úřad.
  • průmyslová využitelnost: tuto podmínku splňují ta řešení, která lze kdykoliv volně reprodukovat, tj. opětovat jejich výrobu nebo využití. Platná právní úprava nevylučuje, že průmyslovým vzorem mohou být i díla užitého umění.
Průmyslovým vzorem není:
  • - technické a konstrukční řešení
  • - přenesení známé vnější úpravy výrobku na výrobek jiného druhu, nebo úprava vytvořená zvětšením nebo zmenšením známé vnější úpravy výrobku.
  • - záměna materiálu pro vnější úpravu výrobku
  • - architektonické řešení stavby (lze chránit autorským právem)
  • - vnější úprava výrobku zjistitelná jen při zvláštní pozornosti
  • - barva, není-li jí užito ve spojení s tvarem, obrysem nebo kresbou.
Řízení o zápisu průmyslového vzoru se zahajuje podáním přihlášky průmyslového vzoru u Úřadu průmyslového vlastnictví. Přihlášku je oprávněn podat původce nebo jeho právní nástupce.

Přihláška může obsahovat jen jedinou vnější úpravu výrobku - jednoduchá přihláška - nebo více vnějších úprav výrobků téhož druhu navzájem obdobných nebo určených ke společnému užití - v takovém případě hovoříme o hromadné přihlášce. Počet jednotlivých provedení vnější úpravy výrobků pro hromadnou přihlášku výrobků jednoho druhu, je limitován dvaceti provedeními. Je-li předmětem hromadné přihlášky vyřešení vnější úpravy výrobků určených ke společnému použití, není počet těchto vnějších úprav limitován.

Tak jako je tomu u vynálezu nebo užitného vzoru, existuje i zde pojem podnikový průmyslový vzor. Vytvořil-li zaměstnanec při plnění pracovního poměru průmyslový vzor, je povinen o tom písemně vyrozumět zaměstnavatele, který se stává právním nástupcem původce, není-li smlouvou stanoveno jinak. Právo na původcovství tím není dotčeno. Tam, kde řešení vznikne např. na základě smlouvy o dílo, je třeba tyto vztahy uspořádat hned ve smlouvě, včetně stanovení způsobu výpočtu odměny za průmyslové právo (např. samostatně působící designéři).

Tak jako u ostatních průmyslových práv k výsledkům tvůrčí činnosti se přihláškou zakládá právo přednosti. Dále ještě existuje výstavní priorita, kterou může Úřad přiznat předmětům vystaveným na výstavách pořádaných v České republice a to od doby, kdy tyto předměty byly vneseny do výstavy. Podmínkou je v tomto případě to, aby byl vystavovaný předmět přihlášen jako průmyslový vzor do tří měsíců po ukončení výstavy.

Přihlášený průmyslový vzor podrobí Úřad průzkumu a splňuje-li předmět přihlášky podmínky stanovené zákonem pro jeho zápis, Úřad jej zapíše do rejstříku průmyslových vzorů a přihlašovatel se stává majitelem průmyslového vzoru.

Zápis průmyslového vzoru platí 5 let ode dne podání přihlášky a dobu platnosti zápisu lze prodloužit dvakrát, vždy o 5 let a to na základě žádosti majitele podané v posledním roce platnosti.

Právo ze zápisu průmyslového vzoru je právem výlučným. Majitel může průmyslový vzor využívat, poskytnout souhlas k využívání jiným osobám, nebo na ně průmyslový vzor převést. Svá práva může majitele uplatnit nejen pozitivně, ale i negativně, tj. může zakázat všem třetím osobám využívat průmyslový vzor. Využíváním se rozumí zhotovení, dovoz či uvedení do oběhu výrobku dle průmyslového vzoru. Majitel se tedy může účinně bránit proti porušovatelům, zapovídat jim užívání nebo s nimi uzavírat licenční smlouvy či smlouvy o převodu. Rovněž může po porušovatelích svého průmyslového práva požadovat náhrady vzniklých škod či ušlého zisku. Protože soudní jednání proti porušovatelům bývá zdlouhavé, zejména při importu zahraničních výrobků, je možné s výhodou zakročit podle celního zákona proti dovozcům takových výrobků, které nejsou čisté z hlediska průmyslových práv, udělených v našem státě. Tyto výrobky mohou být zadrženy a zabaveny na hranici našeho státu při celním odbavování. Toto se týká i ostatních průmyslových práv, tedy nikoli pouze průmyslového vzoru.
[ ZPĚT ] [ HLAVNÍ STRÁNKA ]