ZPĚT Bohemia Patent

Užitné vzory
ZPĚT na Hlavní stránku


  Užitný vzor, v zahraničí často nazývaný malým patentem, se stává u nás nejčastějším druhem průmyslové ochrany a to zejména těch technických řešení, která svojí vynálezeckou úrovní nevyhoví přísným podmínkám k udělení patentu na vynález, ale přesahují svým pojetím rámec pouhé odborné dovednosti a dále je-li zájem o získání rychlejší a levnější ochrany, nebo došlo k předuveřejnění technického řešení (ovšem za určitých podmínek) a není možné chránit jej patentem. Naopak ochrana užitným vzorem se nejeví jako příliš vhodná v případech, jde-li o technické řešení vyžadující předcházející dlouhodobý a nákladný výzkum a vývoj a ověřování (kupř. léčiva).

Základním pramenem práva je zákon 478/92 Sb., O užitných vzorech a současně i zákon 527/90 Sb., O vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, jehož některá ustanovení mají obdobnou platnost pro práva na užitný vzor.

Užitným vzorem se chrání technické řešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné (kritéria podobná zákonným předpokladům patentovatelnosti vynálezů).

Mezi technická řešení nelze zařadit:
  • - objevy, vědecké teorie a matematické metody
  • - pouhé vnější úpravy výrobků
  • - plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti
  • - programy počítačů
  • - pouhé uvedení informace
Užitnými vzory nelze chránit technologie a pro jejich ochranu zůstává i nadále pouze patentová ochrana. Rovněž tak nové odrůdy rostlin a nová plemena zvířat nelze přihlašovat na zápis do rejstříku užitných vzorů (lze chránit pouze v rozsahu vyhlášek ministerstva zdravotnictví popř. ministerstva zemědělství - shodné i u vynálezů). Užitným vzorem nelze dále chránit biologické produkční mikroorganismy.

Novost užitného vzoru se posuzuje stejně jako novost vynálezu. Všechny poznatky zveřejněné kdekoliv ve světě před dnem priority mohou být namítány proti novosti užitného vzoru. Výjimku tvoří zveřejněné práce původce z posledních šesti měsíců před podáním přihlášky užitného vzoru. Ty nemohou tvořit namítací materiál.

Právo na užitný vzor má původce, tj. ten kdo jej vytvořil vlastní tvořivou prací, nebo jeho právní nástupce. Stejně jako u vynálezů i zde existuje institut podnikového užitného vzoru (kap. ... Podniková průmyslová práva).

O zápis do rejstříku užitných vzorů se žádá přihláškou užitného vzoru podanou písemně u Úřadu, která smí obsahovat jen jedno technické řešení nebo skupinu řešení, která jsou navzájem spojena tak, že uskutečňují jedinou technickou myšlenku. Splňuje-li přihláška formální náležitosti stanovené zákonem, zapíše Úřad užitný vzor do rejstříku.

Účinky užitného vzoru jsou shodné s účinky patentu.

Pro drobné a střední podnikatele je důležité, že přihláškou užitného vzoru mohou získat ochranu, tj. zápis užitného vzoru do rejstříku v čase podstatně kratším, než je čas potřebný k udělení patentu - obvykle na celé řízení postačí 3 až 6 měsíců. Získají tím daleko rychleji a levněji výlučnou ochranu na určitý výrobek s plným vlastnictvím a právem nakládat s tímto duševním majetkem. Tzn., že mohou poskytovat licence třetím osobám, aby mohly rovněž vyrábět chráněný výrobek, mohou toto právo převést, resp. prodat, ale mohou rovněž účinně zasáhnout proti porušovatelům jejich práva a mohou na nich soudně vymáhat náhradu škod i ušlého zisku z titulu porušování práv zapsaného užitného vzoru.

U užitného vzoru se provádí pouze formální průzkum. Posouzení novosti a toho, zda řešení přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné, probíhá jen v případě, že dojde k výmazovému řízení. Důkazní materiál při žádosti o výmaz musí obstarat vlastními rešeršemi protistrana.

Ochrana technického řešení užitným vzorem je pro přihlašovatele výhodná nejen rychlostí zápisu, nejen relativní snadností jejího dosažení, ale i tím, že nevyžaduje tak vysoké finanční náklady na přihlášení a udržení ochrany. Nevýhodou je naopak kratší doba ochrany , tj. 4 roky (ode dne podání přihlášky) s možností dvojího prodloužení o tři roky, tj. na celkovou ochrannou dobu 10 roků. Další nevýhodou je menší jistota ochrany, protože užitný vzor se zapisuje do rejstříku bez úplného průzkumu. Větší jistotu ochrany si může zajistit přihlašovatel tím, že si sám provede vlastní předběžný průzkum novosti.

Ochrana užitným vzorem je vhodná tehdy, je-li užitný vzor téměř připraven k výrobě a kde není příliš vysoké riziko z případného sporu. Dále i v případě, kdy došlo ze strany přihlašovatele k předuveřejnění předmětu ochrany, pokud je přihláška podána do 6 měsíců od tohoto předuveřejnění. Zatímco ochrana technického řešení patentem je v tomto případě nemožná, užitný vzor bude zapsán. V některých případech je výhodná a taktická paralelní ochrana jak patentem, tak užitným vzorem.

Stejně jako u vynálezu existuje u užitného vzoru ustanovení o nucené licenci. Úřad udělí nucenou licenci jen v tom případě, kdy majitel užitného vzoru jeho předmět nevyužívá, nebo jej využívá nedostatečně a nemůže svou nečinnost doložit pádnými důvody. Udělením nucené licence není ovšem dotčeno právo majitele užitného vzoru na úhradu licenčních poplatků.

Pro práva na užitný vzor, spolumajitelské vztahy, pro zápis licenčních smluv, při převodech užitných vzorů, pro vztahy k zahraničí a pod. se použijí ustanovení patentového zákona.

Díky institutu odbočení u užitných vzorů a odloženému průzkumu u přihlášek vynálezů se přihlašovatelům nabízí nepřeberné množství variací, kterými mohou pružně reagovat na stále se měnící výchozí podmínky.[ ZPĚT ] [ HLAVNÍ STRÁNKA ]