ZPĚT Bohemia Patent

Obchodní jméno
ZPĚT na Hlavní stránku


  Mezi nehmotné statky v souvislosti s podnikatelskou činností zvláště právem chráněné patří i obchodní jméno. Je to totiž nejen název, pod kterým podnikatel činí právní úkony při své podnikatelské činnosti, ale zároveň také to, co jej specifickým způsobem identifikuje a odlišuje od jiných podnikatelů a pomáhá vytvářet jeho podnikatelskou pověst.

Obchodní jméno a jeho ochrana nejsou v právu nikterak novými ideami, a také jejich mezinárodní úprava v Pařížské unijní úmluvě se datuje již z konce minulého století (pouze se na ně u nás, ostatně jako na mnoho jiných věcí, v minulých letech zapomínalo).

Funkce obchodního jména jako identifikačního znaku podnikatele, jako jednoho z nástrojů zabezpečení právní jistoty, jeho význam pro pověst podniku, pro jeho postavení v soutěži, to vše ožívá teprve s transformací ekonomiky a právního řádu. V obchodních vztazích je vždy důležité vědět, kdo je kdo .

Obchodní jméno je název, který je principiálně spojen s podnikatelskou činností. I když je mnohdy - u podnikatelů fyzických osob - obchodní jméno svým zněním totožné s občanským jménem podnikatele, je nutno mít na zřeteli, že z terminologického hlediska zde je významný rozdíl. Obchodní jméno je firma, jméno, pod kterým podnikatel, ať už je právnickou či fyzickou osobou, činí své právní úkony jako podnikatelský subjekt, tj. vstupuje do práv a závazků, uzavírá smlouvy, činí prohlášení, vystupuje před správními a soudními orgány, pod nímž jako firma žaluje a může být žalován.

Imanentní vlastností obchodního jména je přesná identifikace subjektu, k němuž náleží. Zákon přesně stanoví náležitosti, a to nejen pro jeho vytvoření, ale i pro případ změny, přechodu, převodu obchodního jména. Rozdílné požadavky jsou v tomto směru kladeny také na to, jde-li o fyzickou či právnickou osobu.

Základním zákonným požadavkem pro obchodní jméno je nezaměnitelnost. Rejstříkový soud povolí zápis podnikatelského subjektu do obchodního rejstříku pouze tehdy, splňuje-li návrh na zápis všechny předpoklady k provedení zápisu, vyžadované právními předpisy. Pokud jde o nezaměnitelnost obchodního jména, jsou tyto předpoklady u fyzické a právnické osoby rozdílné.


Obchodní jméno fyzické osoby - má-li dostatečně identifikovat fyzickou osobu, zpravidla nestačí pouze její příjmení. Obligatorní součástí je rovněž křestní jméno podnikatele. Dále má podnikatel na zvážení, zda ke svému celému jménu připojí ještě další rozlišovací znak, kupř. předmět podnikání, místo podnikání a pod. jímž se odliší od jiných podnikatelů tak, aby obchodní jméno bylo nezaměnitelné s obchodním jménem jiného podnikatele.

Sepětí obchodního jména s určitým podnikáním a podnikatelem je kombinováno s významem firmy a její pověsti v hospodářské soutěži. Stejnými obecnými principy pravdivosti a nezaměnitelnosti se řídí i úprava obchodního jména právnických osob. Obchodním jménem je jméno, pod nímž je právnická osoba zapsána v obchodním rejstříku, (resp. pokud se nezapisuje do obchodního rejstříku, tak jméno pod kterým byla zřízena).

Obligatorní náležitostí obchodního jména je vyznačení v názvu, o jakou formu společnosti se jedná - buď plné označení nebo patřičná zkratka. Je-li třeba odlišit obchodní jméno právnické osoby, postačí uvedení jiného sídla, pokud nejde o podnikatelskou činnost v témže oboru nebo oborech zaměnitelných v rámci hospodářské soutěže.

V této souvislosti je zřejmé, že nevhodně zvolené obchodní jméno může mít dalekosáhlé důsledky. A naopak, vhodná volba obchodního jména, tak jako vhodná volba ochranné známky může do značné míry ovlivnit obchodní úspěch firmy. Lehká zapamatovatelnost, snadná vyslovitelnost i výstižnost ve vztahu k předmětu podnikání, to by měla být základní kritéria při volbě obchodního jména. Ve všech případech je ovšem nutno dbát na právní podmínky nezaměnitelnosti a podle zvláštních předpisů i na další omezení (například obchodní jméno nesmí obsahovat slovo "banka" pokud nejde o banku ve smyslu zákona o bankách, slovo "burza" pokud nejde o burzu ve smyslu zákona, o peněžní burzu a komoditních burzu), dále se obchodní jméno nesmí dotýkat dřívějších práv plynoucích ze zapsaných ochranných známek, autorských práv a dalších obdobných práv jiných osob.

Kdo byl dotčen ve svých právech neoprávněným užíváním obchodního jména může se proti neoprávněnému uživateli domáhat, aby se takového jednání zdržel a odstranil závadný stav. Oprávněný podnikatel tedy může požadovat okamžitý zákaz používání shodného obchodního jména a jeho výmaz z obchodního rejstříku. Oprávněný podnikatel může dále požadovat přiměřené zadostiučinění a náhradu škody včetně ušlého zisku. Toto zadostiučinění může spočívat buď v morálním plnění (např. omluva), anebo i v peněžitém plnění. Peněžité plnění bude přicházet v úvahu i při nemajetkové újmě oprávněného podnikatele, zejména při poškození dobrého jména a pověsti firmy podnikatele.

Obchodní jméno právnické osoby přechází na nástupnickou právnickou osobu s podnikem, zaniká-li původní právnická osoba bez likvidace a nástupnická právnická osoba obchodní jméno převezme. Převod obchodního jména bez současného převodu podniku je nepřípustný. Převod obchodního jména je ovšem možný při převodu části podniku,bude-li podnikatel zbývající část provozovat pod jiným obchodním jménem, nebo tato část zanikne likvidací.

Obchodní jméno může být navrženo současně jako ochranná známka, příp. se krýt i se zeměpisnými prvky označení původu výrobků. Toto opatření posiluje účinnost ochrany obchodního jména.

Obchodní jméno má v podnikání především význam právní, ale má rovněž značný význam ekonomický. V obchodních vztazích se typické obchody mezi určitými firmami opakují, vytvářejí se dlouhodobější obchodní vztahy. Firma se postupně dostává do povědomí ostatních podnikatelů a spotřebitelů a získává svou pověst - pověst dobré firmy, která vyrábí kvalitní výrobky, poskytuje prvotřídní služby, je seriózní (nebo naopak má pověst firmy která nedodržuje své sliby a jejíž zboží a služby nemají potřebnou kvalitu). Dobrá firma nabývá tzv. goodwill, který představuje i značně vysokou hodnotu a někdy představuje kapitál, který může být dokonce větší než celá továrna.
[ ZPĚT ] [ HLAVNÍ STRÁNKA ]