ZPĚT Bohemia Patent

Ochranné známky společenství
ZPĚT na Hlavní stránku


 

Nařízením Rady ES č. 40/94 o ochranné známce Společenství se vytváří komunitární ochranná známka. Na základě jediné přihlášky podané u Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (známky a vzory) (OHIM) v Alicante získá přihlašovatel ochranu pro území celé EU.

Je chráněna na celém území Evropské unie

Mapa Evropy

Stávající členské země EU (15)

Francie
Německo
Itálie
Belgie
Nizozemsko
Lucembursko
Velká Británie
Irsko
Dánsko
Řecko
Portugalsko
Španělsko
Finsko
Rakousko
Švédsko

Ke dni přístupu jednotlivých kandidátských zemí (12) k EU se ochrana automaticky rozšíří i na daný stát

Bulharsko
Česká republika
Estonsko
Kypr
Lotyšsko
Litva
Maďarsko
Malta
Polsko
Rumunsko
Slovensko
Slovinsko
Turecko

Důvodem přijetí nařízení byla nutnost nejen odstranit v rámci vnitřního trhu překážky volného oběhu zboží a služeb, ale musely být také vytvořeny podmínky pro podniky, aby mohly rozšířit své aktivity na celé území ES a poskytnuty jim takové ochranné známky, které umožňují rozlišovat výrobky a služby stejnými prostředky v rámci celého ES bez ohledu na hranice.

Systém má zatím nebývalý úspěch, již v prvním roce (od dubna 1996 do května 1997) byl počet podaných přihlášek třikrát větší, než se očekávalo (51 000 oproti předpokládaným 15 000).

Tento systém přitom funguje vedle národních systémů ochranných známek jednotlivých členských států. Většina hmotněprávních ustanovení nařízení je shodná s harmonizační směrnicí, a tedy s národním právem členských států, které směrnici promítly do svých zákonů.

Ochranná známka Společenství má jednotnou povahu. To znamená, že má stejné účinky v celém Společenství: může být zapsána, převedena, opuštěna, zrušena nebo být prohlášena neplatnou a její užívání může být zakázáno pouze pro území celého Společenství.

Jedinou výjimku z této zásady tvoří licence, která může být poskytnuta i jen pro část území Evropského společenství. Z jednotné povahy této známky rovněž vyplývá, že povinnost užívat ochrannou známku (při jejímž nedodržení může dojít až ke zrušení známky) je splněna, je-li ochranná známka užívána alespoň na území jednoho členského státu Evropského společenství.

Co lze zapsat jako ochrannou známku Společenství

Ochrannou známku Společenství mohou tvořit všechna označení, schopná grafického ztvárnění, pokud jsou způsobilá rozlišit výrobky nebo služby jednoho podniku od výrobků nebo služeb jiných podniků.

Označení, která mohou tvořit ochrannou známkou, mohou být například: slova, fantazijní či patřící do běžného jazyka (v tom případě musí jít o slova, která nejsou užívána v daném jazyce jako druhové označení zboží nebo služeb, jichž se známka týká); jména a příjmení; podpisy; písmena, číslice; zkratky, kombinace písmen, číslic a značek, loga; slogany; kresby, obrázky a obrazové znaky; podobizny; soubory slov nebo grafických prvků; etikety; trojrozměrné ochranné známky, např. tvary výrobků či jejich obalů; barvy a kombinace barev; zvukové známky, zejména hudební fráze.

Přístup k ochranné známce Společenství mají v zásadě přihlašovatelé všech typů.

Všechny fyzické či právnické osoby, které mají bydliště nebo sídlo nebo skutečný průmyslový či obchodní podnik na území státu, který je členem EU nebo smluvní stranou Pařížské unijní úmluvy nebo členem Světové obchodní organizace (WTO), nebo jsou příslušníky těchto států, mohou být majiteli ochranné známky Společenství.

Důvody zamítnutí ochranné známky

Absolutní důvody zamítnutí

Přihláška ochranné známky je zamítnuta, vykazuje-li přihlašované označení některé z vlastností, které jsou uvedeny v článku 7 nařízení.

Přihláška se zamítne:

 • nemá-li přihlašované označení rozlišovací způsobilost;
 • je-li známka tvořena výlučně označeními nebo údaji, které mohou v některém z členských států sloužit v obchodě k označení druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku či poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;
 • je-li označení tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které jsou obvyklé v běžném jazyce některého členského státu nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech.

Tyto důvody k zamítnutí přihlášky ochranné známky lze překonat, jestliže přihlašované označení získalo užíváním ve vztahu k výrobkům nebo službám, pro něž je požadován jeho zápis do rejstříku, rozlišovací způsobilost či tzv. „druhotný význam“.

Další absolutní důvody k zamítnutí, jsou:

 • je-li označení tvořeno výlučně tvarem, který je dán samotnou povahou výrobku, nebo tvarem výrobku nezbytným pro dosažení technického výsledku, případně tvarem, který dodává výrobku podstatnou hodnotu;
 • označení, která odporují veřejnému pořádku nebo přijatým morálním zásadám;
 • označení, která jsou takové povahy, že mohou v některém členském státě klamat veřejnost, např. ohledně povahy, jakosti nebo zeměpisného původu výrobku nebo služby;
 • označení, k jejichž zápisu nedaly příslušné orgány souhlas a musí být zamítnuta podle čl. 6 ter Pařížské úmluvy;
 • označení obsahující jiné znaky, emblémy nebo erby, než ty, na které se vztahuje čl. 6 ter Pařížské úmluvy, a která představují zvláštní veřejný zájem, pokud příslušný orgán nedal souhlas k jejich zápisu;
 • ochranné známky pro vína nebo lihoviny, které obsahují zeměpisné označení nebo sestávají z takového označení, ve vztahu k takovým vínům nebo lihovinám, které nemají uváděný původ.

Všechny výše uvedené důvody platí, i když jako důvody k zamítnutí existují jen v části Společenství, tedy např. v jediném členském státě.

Relativní důvody zamítnutí

Relativními důvody zamítnutí přihlášky jsou tyto skutečnosti:

 • přihlašované označení je totožné se starší ochrannou známkou a výrobky nebo služby, pro které je přihlášeno, jsou totožné s těmi, pro které je zapsána starší ochranná známka;
 • jestliže z důvodu totožnosti nebo podobnosti se starší ochrannou známkou a z důvodu totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb, které obě známky označují, existuje nebezpečí záměny v povědomí veřejnosti na území, na němž je starší ochranná známka chráněna; nebezpečí záměny zahrnuje i nebezpečí asociace se starší ochrannou známkou.

"Staršími ochrannými známkami" se přitom rozumějí následující druhy ochranných známek, jejichž přihlášky mají dřívější datum podání, než je datum podání přihlášky ochranné známky Společenství, s případným přihlédnutím k uplatněnému právu přednosti:

 • ochranné známky Společenství;
 • ochranné známky zapsané v některém členském státě nebo mezinárodní ochranné známky zapsané s účinky pro některý členský stát;
 • přihlášky výše uvedených ochranných známek s výhradou jejich zápisu;
 • ochranné známky, které k datu podání přihlášky ochranné známky Společenství, popřípadě k datu uplatněného práva přednosti v některém členském státě ve smyslu článku 6 bis Pařížské úmluvy obecně známé.

Nařízení řadí k relativním důvodům zamítnutí také skutečnost, že přihlášku podal tzv. „nehodný zástupce“: na základě námitek ze strany majitele ochranné známky není ochranná známka zapsána, jestliže přihlášku podal jednatel nebo zástupce majitele ochranné známky svým vlastním jménem a bez souhlasu majitele, ledaže by tento jednatel nebo zástupce své jednání ospravedlnil. · Nařízení poskytuje určitou ochranu i nezapsaným označením: na základě námitek ze strany majitele nezapsané známky nebo jiného označení užívaných v obchodním styku, jejichž význam není pouze lokální, se přihlášená ochranná známka nezapíše, pokud podle práva členského státu, které se na toto označení vztahuje:

- práva k tomuto označení vznikla před datem podání přihlášky ochranné známky Společenství, popřípadě před datem práva přednosti, uplatněného ve vztahu k přihlášce ochranné známky Společenství; - toto označení poskytuje svému majiteli právo zakázat užívání pozdější ochranné známky.

Zvláštní pozornost je věnována známkám, které mají dobré jméno neboli reputaci: na základě námitek majitele starší ochranné známky ve smyslu odst. 2 se rovněž nezapíše ochranná známka, je-li totožná nebo podobná starší ochranné známce a má-li být zapsána pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je starší ochranná známka zapsána, jde-li o starší ochrannou známku Společenství, která má v rámci Společenství dobré jméno, nebo o starší známku národní, která má dobré jméno v příslušném členském státě, a užívání přihlašované ochranné známky bez řádného důvodu by neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména starší ochranné známky nebo jim bylo na újmu.

Práva majitele ochranné známky

Ochranná známka Společenství poskytuje svému majiteli ochranu proti její reprodukci či napodobení na celém území Evropské unie. Tuto známku lze převést a může být i předmětem licence.

Ochranná známka Společenství dává svému majiteli oprávnění zakázat všem třetím osobám užívat bez jeho souhlasu v obchodním styku:

 • označení totožné s ochrannou známkou Společenství pro výrobky nebo služby totožné s těmi, pro které je ochranná známka Společenství zapsána. V případě totožnosti označení a výrobků či služeb jde o ochranu absolutní, není tedy třeba zkoumat další okolnosti;
 • označení, u něhož z důvodu jeho totožnosti nebo podobnosti s ochrannou známkou Společenství a z důvodu totožnosti nebo podobnosti výrobků nebo služeb označovaných ochrannou známkou Společenství a označením, existuje nebezpečí záměny na straně veřejnosti; ta zahrnuje i nebezpečí asociace mezi označením a ochrannou známkou. Pro potřeby posuzování podobnosti označení nebo podobnosti výrobků či služeb se zavádí pojem „nebezpečí záměny na straně veřejnosti“; není přitom třeba prokazovat, že k záměně skutečně dochází;
 • označení totožné nebo podobné ochranné známce Společenství pro výrobky nebo služby, které nejsou podobné těm, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, pokud jde o ochrannou známku, která má v rámci Společenství dobré jméno a pokud by užívání tohoto označení bez řádného důvodu neprávem těžilo z rozlišovací způsobilosti nebo dobrého jména ochranné známky Společenství nebo jim bylo na újmu. Existence dobrého jména tedy rozšiřuje při splnění uvedených podmínek ochranu i nad rámec výrobků či služeb, pro které je známka zapsána.

„Použít označení v obchodním styku“ znamená mimo jiného: umísťovat toto označení na výrobky nebo jejich obaly; pod tímto označením nabízet nebo uvádět na trh nebo za tím účelem skladovat výrobky nebo pod tímto označením nabízet či poskytovat služby; dovážet nebo vyvážet pod tímto označením výrobky; užívat toto označení na obchodních listinách a v reklamě.

Navíc může majitel ochranné známky zabránit tomu, aby byla tato známka reprodukována ve slovnících, encyklopediích nebo podobných naučných dílech způsobem vyvolávajícím dojem, že se jedná o druhový název zboží nebo služeb. Vydavatel díla je na žádost majitele ochranné známky povinen zajistit, aby reprodukce ochranné známky byla nejpozději při následujícím vydání díla opatřena označením, že se jedná o zapsanou ochrannou známku.

 

Omezení účinků ochranné známky Společenství

Majitel nemůže zakázat třetí osobě používat v obchodním styku její vlastní jméno a adresu; dále údaje týkající se druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu, doby výroby výrobku nebo poskytnutí služby nebo dalších jejich charakteristických vlastností; a konečně ochrannou známku, je-li to nezbytné k označení určení výrobku nebo služby, zejména u příslušenství nebo náhradních dílů. Podmínkou ovšem je, že toto užívání je v souladu s poctivými zvyky v průmyslu a obchodě.

Vyčerpání práv

Pokud majitel ochranné známky Společenství uvedl sám na trh v kterémkoli členském státě EU výrobky pod touto ochrannou známkou nebo dal k takovému uvedení na trh souhlas, nemůže již zabránit jejich volnému pohybu na území EU.

Toto omezení neplatí, pokud má majitel řádné důvody k tomu, aby bránil pozdější komercializaci výrobků, zejména pokud se stav výrobků po jejich uvedení na trh změnil nebo zhoršil.

Ochranná známka jako předmět vlastnictví

Ochranná známka Společenství může být převedena pro všechny výrobky nebo služby, pro které je zapsána, nebo pro jejich část.

Ochranná známka Společenství může být nezávisle na podniku poskytnuta jako zástava.

Ochranná známka Společenství může být rovněž předmětem exekuce.

Ochranná známka Společenství může být rovněž zahrnuta do konkursního řízení nebo řízení obdobného, avšak pouze v tom členském státě, kde bylo toto řízení zahájeno jako první.

Licence

Ochranná známka Společenství může být předmětem licence pro všechny výrobky nebo služby, pro které byla zapsána, nebo jejich část a pro celé Společenství nebo jeho část. Licence může být výlučná nebo nevýlučná.

Kolektivní známky

Nařízení umožňuje také zápis kolektivní ochranné známky, která má rozlišovat výrobky nebo služby členů sdružení, které je majitelem známky, od výrobků nebo služeb jiných podniků.

O zápis kolektivní známky Společenství mohou požádat sdružení výrobců, poskytovatelů služeb nebo obchodníků.

Kolektivní známku Společenství mohou tvořit - na rozdíl od ostatních známek - i označení, která mohou v obchodě sloužit k označení zeměpisného původu výrobku nebo služby.

Přihlašovatel kolektivní známky Společenství musí předložit kromě obvyklých náležitostí ještě pravidla pro její užívání, kde se uvedou osoby, které jsou oprávněny užívat známku, podmínky pro členství ve sdružení, jakož i případné podmínky pro užívání známky, včetně sankcí.

Vedle obecných důvodů zrušení se práva majitele kolektivní známky Společenství zruší na základě návrhu podaného u OHIMu nebo na základě protinávrhu ve sporu z porušení, jestliže:

 • majitel nepřijal přiměřená opatření, aby zabránil užívání známky způsobem neslučitelným s podmínkami užívání stanovenými v pravidlech pro užívání známky;
 • způsob, jakým byla známka majitelem užívána, měl za následek, že se stala způsobilou uvést veřejnost v omyl;
 • změna pravidel pro užívání známky byla zapsána do rejstříku v rozporu s ustanoveními nařízení o kolektivní ochranné známce, vyjma případu, kdy majitel známky vyhoví požadavkům tam uvedeným novou změnou pravidel pro užívání známky.

Vedle obecných důvodů neplatnosti je kolektivní známka Společenství prohlášena neplatnou na základě návrhu podaného u OHIMu nebo na základě protinávrhu ve sporu z porušení, byla-li zapsána v rozporu s ustanoveními nařízení o kolektivní ochranné známce, s výjimkou případu, kdy majitel známky vyhoví změnou pravidel pro užívání požadavkům tam uvedeným.

Přihláška ochranné známky Společenství

Přihlášku ochranné známky Společenství lze podat podle volby přihlašovatele u OHIMu (osobně, poštou, faxem či elektronicky) nebo u úřadu průmyslového vlastnictví členského státu, případně u Úřadu pro ochranné známky Beneluxu. Přihláška takto podaná má stejné účinky, jako by byla podána ke stejnému datu u OHIMu.

Osoby fyzické nebo právnické, které nemají na území Společenství bydliště nebo sídlo ani skutečný průmyslový či obchodní podnik, musí být v řízení před OHIM zastoupeny kvalifikovaným zástupcem; to však neplatí pro podání přihlášky ochranné známky Společenství.

Jazyky

Přihláška ochranné známky Společenství se podává v některém z úředních jazyků Evropského společenství, kterých je v současné době 11.

Úředních jazyků OHIMu je však pouze pět: angličtina, francouzština, němčina, italština a španělština.

Přihlašovatel musí proto v přihlášce uvést i druhý jazyk, který je jazykem OHIMu a s jehož možným užitím pro řízení námitkové, zrušovací nebo řízení o neplatnosti souhlasí. Tento jazyk může OHIM používat také v písemných sděleních přihlašovateli, pokud nebyla přihláška podána v některém z pěti úředních jazyků OHIMu.

Námitky a návrh na zrušení nebo neplatnost musí být podány v některém jazyce OHIMu.

Přihlášky, zápisy do rejstříku a jiné informace se ve Věstníku zveřejňují ve všech úředních jazycích Evropské unie.

Právo přednosti (priorita)

Ten, kdo podal přihlášku ochranné známky v některém členském státě nebo pro některý členský stát Pařížské úmluvy nebo Dohody o založení Světové obchodní organizace, nebo jeho právní nástupce, může pro účely podání přihlášky ochranné známky Společenství uplatnit právo přednosti z této dřívější přihlášky

Výstavní priorita

Přihlašovatel ochranné známky Společenství, který vystavil výrobky nebo služby označené přihlašovanou známkou na úřední mezinárodní výstavě nebo na mezinárodní výstavě úředně uznané podle Úmluvy o mezinárodních výstavách, může za podmínky, že podá přihlášku ve lhůtě šesti měsíců ode dne prvního vystavení výrobků nebo služeb označených přihlašovanou známkou, uplatňovat k tomuto dni právo přednosti.

Vstup do práv starší národní známky (seniorita)

V čem je podstata seniority: majitel starší ochranné známky, zapsané v některém členském státě (včetně známky mezinárodní zapsané s účinkem pro některý členský stát ), který podá přihlášku totožné známky jako známky Společenství pro tytéž výrobky nebo služby nebo některé z nich, může uplatnit nárok, aby ochranná známka Společenství vstoupila do práv dřívější známky v tom členském státě, ve kterém nebo pro který byla zapsána.

Účinkem nástupnictví je, že i v případě, kdy se majitel ochranné známky Společenství vzdá starší známky nebo ji nechá zaniknout, je oprávněn nadále požívat stejných práv, jaká by byl měl, kdyby starší známka byla i nadále zapsána.

Průzkum

Po podání přihlášky OHIM zkoumá, zda jsou splněny náležitosti podání, zda je přihlašovatel oprávněn být majitelem ochranné známky Společenství, zda nejsou dány absolutní důvody zamítnutí přihlášky.

Rešerše

Je-li přihlášce přiznáno datum podání, OHIM vyhotoví rešeršní zprávu, v níž jsou uvedeny starší ochranné známky Společenství nebo starší přihlášky ochranných známek Společenství, jejichž existence byla zjištěna a které by mohly být namítány vůči zápisu ochranné známky Společenství, která je předmětem přihlášky. Kopii přihlášky předá OHIM úřadům průmyslového vlastnictví všech členských států, které oznámily své rozhodnutí provádět rešerše ve svém vlastním známkovém rejstříku.

Každý takový úřad předá OHIMu ve lhůtě tří měsíců rešeršní zprávu, která buď uvádí starší národní ochranné známky nebo starší přihlášky národních ochranných známek, jejichž existence byla zjištěna a které by mohly být namítány vůči zápisu ochranné známky Společenství, která je předmětem přihlášky, nebo konstatuje, že rešerše taková práva neodhalila .

OHIM předá neprodleně přihlašovateli ochranné známky Společenství rešeršní zprávu Společenství a národní rešeršní zprávy.

OHIM nezamítne z moci úřední přihlášku na základě zjištěných starších práv; ve lhůtě jednoho měsíce od odeslání rešeršních zpráv přihlašovateli se přihláška zveřejní.

Námitky

Námitky mohou podat do tří měsíců od zveřejnění přihlášky majitelé starších práv, vyjmenovaných v čl. 8 nařízení (viz výše, relativní důvody zamítnutí). Námitky musí být podány písemně a musí být odůvodněny. Podmínkou jejich projednání je rovněž zaplacení poplatku.

Neodmítne-li OHIM námitku jako nepřípustnou, sdělí ji přihlašovateli a vyzve jej, aby se k ní ve stanovené lhůtě vyjádřil. Současně jej upozorní, že námitkové řízení se považuje za úředně zahájené dva měsíce po podání námitky. V této dvouměsíční lhůtě mají obě strany možnost smírného vyřešení problému. Pokud k tomu skutečně dojde, vrátí OHIM namitateli poplatek.

Námitkové řízení konči buď zamítnutím námitky, nebo zamítnutím přihlášky. Přihláška může být také zamítnuta i jen ve vztahu k těm výrobkům či službám, pro které nelze ochrannou známku zapsat. Rozhodnutí o zamítnutí přihlášky se zveřejní, jakmile se stane konečným.

Zpětvzetí, omezení a změna přihlášky

Přihlašovatel může kdykoli vzít zpět přihlášku ochranné známky Společenství nebo omezit seznam výrobků nebo služeb, který obsahuje.

Zápis do rejstříku

Vyhovuje-li přihláška stanoveným požadavkům a nebyly-li podány námitky nebo byly-li námitky konečným rozhodnutím zamítnuty, zapíše se známka do rejstříku jako ochranná známka Společenství.

Podmínkou je také ještě zaplacení poplatku za zápis. Poplatek za zápis se skládá ze základního poplatku a z poplatku za každou třídu převyšující tři, pro kterou má být znánka zapsána. Zápis ochranné známky Společenství do rejstříku se zveřejní ve Věstníku.

OHIM vydá majiteli ochranné známky Společenství osvědčení o jejím zápisu.

Doba platnosti a obnova zápisu, změna ochranné známky

Doba platnosti zápisu ochranné známky Společenství do rejstříku je deset let ode dne podání přihlášky. Zápis může být obnoven, a to vždy na období deseti let.

V zapsané ochranné známce nelze během doby platnosti zápisu ani při jeho obnovení provádět změny.

Jestliže však ochranná známka obsahuje jméno a adresu majitele, může být na žádost majitele zapsána do rejstříku každá jejich změna, která se nedotkne podstatným způsobem totožnosti známky tak, jak byla původně zapsána.

Zrušení ochranné známky Společenství

Zrušení práv majitele ochranné známky Společenství může provést:

 • OHIM, a to na základě návrhu, který může podat každá právnická nebo fyzická osoba;
 • nebo soud pro ochranné známky Společenství na základě protinávrhu ve sporu z porušení.

V obou případech lze známku zrušit jen z důvodů výslovně uvedených v nařízení:

 • jestliže po nepřerušené období pěti let nebyla ochranná známka ve Společenství řádně užívána pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, a pro neužívání neexistují řádné důvody; pokud však v období mezi uplynutím této lhůty a podáním návrhu (nebo protinávrhu) začal majitel ochrannou známku řádně užívat nebo v užívání pokračoval, bude návrh (protinávrh) zamítnut, ledaže by k užívání nebo k pokračování v užívání došlo ve lhůtě tří měsíců před podáním návrhu (protinávrhu) a přípravy pro započetí užívání nebo pokračování v užívání nastaly až poté, co se majitel dozvěděl o tom, že by mohl být podán návrh (protinávrh);
 • jestliže se ochranná známka stala v důsledku činnosti nebo nečinnosti svého majitele označením, které je v obchodě obvyklé pro výrobek nebo službu, pro které je zapsána;
 • jestliže by v důsledku užívání majitelem nebo s jeho souhlasem pro výrobky nebo služby, pro které je zapsána, ochranná známka mohla uvádět veřejnost v omyl, zvláště pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ těchto výrobků nebo služeb;
 • jestliže majitel ochranné známky již nemůže být majitelem ochranné známky Společenství.

Návrh na zrušení může podat u OHIMu každá fyzická nebo právnická osoba.

Rozhodnutí o zrušení práv majitele ochranné známky Společenství se zapíše do rejstříku, jakmile se stane konečným. Existuje-li důvod zrušení pouze ve vztahu k části výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka Společenství zapsána, práva majitele se zruší pouze ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám.

Známka se zrušuje s účinky ke dni podání návrhu na zrušení. Na žádost účastníka však může být v rozhodnutí uvedeno jiné - dřívější - datum, ke kterému nastal důvod zrušení.

Neplatnost ochranné známky

Prohlášení ochranné známky Společenství neplatnou může provést:

 • OHIM na návrh oprávněné osoby;
 • nebo soud pro ochranné známky Společenství na základě protinávrhu ve sporu z porušení . V obou případech lze známku prohlásit neplatnou jen z důvodů výslovně uvedených v nařízení.

Absolutní důvody neplatnosti jsou:

 • je-li majitelem známky osoba fyzická či právnická, která není oprávněna být majitelem ochranné známky Společenství;
 • jestliže byla ochranná známka Společenství zapsána, přestože existovaly absolutní důvody pro její zamítnutí;
 • jestliže přihlašovatel v době podání přihlášky nebyl v dobré víře.

Některé ochranné známky, které byly neprávem zapsány a které v důsledku užívání dodatečně získaly rozlišovací způsobilost, nemohou již být prohlášeny neplatnými. Jde o tyto případy:

 • ochranné známky, které neměly rozlišovací způsobilost;
 • známky tvořené výlučně označeními nebo údaji, které mohou v některém z členských států sloužit v obchodě k označení druhu, jakosti, množství, určení, ceny, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobku či poskytnutí služby nebo jiných jejich vlastností;
 • známky tvořené výlučně označeními nebo údaji, které jsou obvyklé v běžném jazyce některého členského státu nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech.

Relativní důvody neplatnosti jsou:

 • stejné, jako relativní důvody zamítnutí přihlášky (viz výše);
 • může-li být podle národního práva zakázáno užívání ochranné známky Společenství na základě „jiného staršího práva“, zejména: práva na jméno, práva k portrétu, práva autorského a práva k průmyslovému vlastnictví.

Ochranná známka Společenství nemůže však být prohlášena neplatnou, jestliže majitel staršího práva před podáním návrhu poskytl výslovný souhlas se zápisem této ochranné známky do rejstříku. Také platí tzv. propadnutí práv v důsledku strpění. To znamená, že majitel starší ochranné známky (národní či známky Společenství) nebo jiného staršího označení, který po dobu pěti po sobě jdoucích let vědomě strpěl užívání pozdější ochranné známky Společenství, nemůže již navrhnout prohlášení pozdější ochranné známky neplatnou ani bránit jejímu užívání, ledaže by přihláška pozdější ochranné známky Společenství nebyla podána v dobré víře.

Návrh na prohlášení neplatnosti může podat u OHIMu:

 • v případě absolutních důvodů každá fyzická nebo právnická osoba;
 • v případě relativních důvodů osoby, oprávněné podat námitku proti zápisu známky, a majitelé „jiných starších práv“ (viz výše).

Vyplývá-li z projednání návrhu na prohlášení ochranné známky neplatnou, že známka neměla být pro některé nebo pro všechny výrobky nebo služby zapsána, pak je známka ve vztahu k těmto výrobkům nebo službám prohlášena neplatnou. V opačném případě je návrh na prohlášení ochranné známky neplatnou zamítnut.

Prohlášení ochranné známky neplatnou je účinné od samého počátku.

Konverze neboli převod na přihlášku národní ochranné známky

Přihlašovatel ochranné známky Společenství, jehož přihláška byla zamítnuta či vzata zpět, nebo majitel ochranné známky Společenství, jejíž účinky zanikly, může požádat o převod své přihlášky nebo ochranné známky Společenství na přihlášku národní ochranné známky.

Žádost o konverzi je třeba podat do tří měsíců od rozhodné skutečnosti, kterou je podle povahy věci sdělení OHIMu, zpětvzetí přihlášky, skončení platnosti zápisu, nabytí právní moci soudního rozhodnutí apod.

Žádost se podává u OHIMu a musí v ní být uvedeny členské státy, v nichž má být provedeno řízení o zápisu národní ochranné známky. Žádost se považuje za podanou až po zaplacení poplatku za převod.

OHIM předá žádost úřadům průmyslového vlastnictví států, které jsou v ní uvedeny.

Úřad průmyslového vlastnictví, jemuž byla žádost postoupena, může však vyžadovat, aby přihlašovatel ve lhůtě nejméně dvou měsíců:

 • zaplatil národní přihlašovací poplatek;
 • předložil překlad žádosti a jejích příloh do některého z úředních jazyků příslušného státu;
 • uvedl adresu pro doručování v příslušném státě;
 • předložil vyobrazení ochranné známky v počtu vyhotovení, stanoveném příslušným státem.

Na základě konverze je národní přihlášce, která vznikla konverzí z přihlášky ochranné známky Společenství nebo z ochranné známky Společenství, přiznáno v příslušném členském státě datum podání nebo den vzniku práva přednosti uvedené přihlášky nebo známky a případně i vstup do práv starší ochranné známky.

Obecné zásady řízení před OHIM

V řízení před Úřadem patří mezi důkazní prostředky: výslechy účastníků, vyžádání informace, předložení dokladů a důkazů, výslechy svědků, znalecké posudky a písemná prohlášení.

Přihlašovatel nebo majitel ochranné známky Společenství, který při prokazatelném zachování péče vyžadované okolnostmi nebyl schopen dodržet vůči OHIMu lhůtu, může podat žádost o navrácení práv (restitutio in integrum). Žádost se podává písemně ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy pominula příčina zmeškání. V této lhůtě musí být učiněn zmeškaný úkon. Žádost lze podat pouze do jednoho roku od uplynutí zmeškané lhůty. Žádost musí být odůvodněna a musí v ní být uvedeny skutečnosti, o něž se opírá. Žádost se považuje za podanou až po zaplacení poplatku.

Zastupování

Pouze osoby fyzické nebo právnické, které nemají na území Společenství bydliště nebo sídlo ani skutečný průmyslový či obchodní podnik, musí být v řízení před OHIM zastoupeny kvalifikovaným zástupcem. Výjimku tvoří podání přihlášky ochranné známky, při kterém není povinnost zastoupení stanovena.

Zastupovat osoby fyzické nebo právnické před Úřadem může pouze:

 • advokát, který je oprávněn vykonávat činnost na území některého členského státu a má obchodní sídlo na území Společenství, v tom rozsahu, v jakém může jednat v uvedeném státě jako zástupce ve věcech ochranných známek;
 • kvalifikovaný zástupce zapsaný v seznamu, který vede za tím účelem OHIM.

Opravné prostředky

Každý účastník řízení před OHIM, které skončilo vydáním rozhodnutí, se může proti tomuto rozhodnutí odvolat, pokud toto rozhodnutí nevyhovělo jeho požadavkům. Odvolání má suspenzívní účinek. Rozhodnutí, kterým se neukončuje řízení ve vztahu k některému ze účastníků, může být napadeno odvoláním pouze společně s konečným rozhodnutím, ledaže by toto rozhodnutí připouštělo samostatné odvolání.

Odvolání se podává písemně u Úřadu ve lhůtě dvou měsíců ode dne doručení napadeného rozhodnutí.

Jestliže oddělení, jehož rozhodnutí je napadeno, považuje odvolání za přípustné a důvodné, může mu vyhovět (autoremedura). To neplatí, pokud v řízení proti podateli odvolání stojí další účastník.

Není-li odvolání vyhověno ve lhůtě jednoho měsíce poté, co došlo odůvodnění, postoupí se odvolání bez vyjádření k věci bezodkladně odvolacímu senátu.

Po projednání přípustnosti odvolání o něm odvolací senát rozhodne. Může rozhodnout místo oddělení, které napadené rozhodnutí vydalo, nebo věc této instanci vrátit k dalšímu jednání.

Proti rozhodnutí odvolacího senátu o odvolání lze podat žalobu k Evropskému soudnímu dvoru.

Soudy pro ochranné známky Společenství

Spory týkající se ochranných známek Společenství musí být vedeny před soudy pro ochranné známky Společenství.

Každý členský stát musí určit na svém území co nejnižší počet soudů pro ochranné známky Společenství první a druhé instance.

Soudy pro ochranné známky Společenství mají výlučnou pravomoc:

 • ve věcech všech žalob pro porušení a - připouští-li to národní právo - pro hrozící porušení ochranné známky Společenství;
 • ve věcech žalob na určení, že nedochází k porušení, připouští-li je národní právo;
 • ve věcech žalob na přiměřenou náhradu za jednání následující po zveřejnění přihlášky ochranné známky Společenství, které bylo kvalifikováno jako porušení práv;
 • ve věcech protinávrhů na zrušení nebo prohlášení ochranné známky Společenství neplatnou.

Podle nařízení nelze návrh na zrušení ochranné známky Společenství či její prohlášení neplatnou podat u národního soudu. Tyto návrhy lze podat pouze u OHIMu. Během soudního sporu o porušení práv z této ochranné známky však může soud pro ochranné známky Společenství projednávat návrh na zrušení či prohlášení neplatnosti.[ ZPĚT ] [ HLAVNÍ STRÁNKA ]