ZPĚT Bohemia Patent

Patentová čistota
ZPĚT na Hlavní stránku


  Před zahájením výroby a/nebo prodeje nového výrobku (ať již vyrobeného či dovezeného) je žádoucí zjistit, zda výrobek, či postup výroby toho výrobku není v ČR chráněn. V případě, že máte v úmyslu vlastní výrobek vyvážet, je vhodné provést rešerši i na území předpokládaného vývozu.

Patentová čistota věcí a technologií spočívá v tom, že ani použití technologie na výrobu, ani zařízení na výrobu podnikatelem zhotovované, ani nový výrobek nejsou chráněny nějakým průmyslovým právem, jehož majitelem je někdo jiný (právnicky řečeno třetí osoba).

Porušování a postih - Ten, kdo by se pustil do výroby, aniž se přesvědčil o patentové čistotě, se vystavuje nebezpečí, že bude majitelem průmyslového práva žalován za jeho porušování a bude po něm požadováno, aby ihned přestal s porušováním průmyslového práva a aby byly odstraněny i následky porušení. Pokud vznikla škoda, může poškozený majitel průmyslového práva požadovat její náhradu, přičemž se nahrazuje to, oč se majetek poškozeného zmenšil (skutečná škoda) a čeho by poškozený dosáhl, kdyby nenastala škodná událost (ušlý zisk). Byla-li tímto porušením způsobena nemajetková újma, má poškozený právo na přiměřené zadostiučinění, které může spočívat i v peněžitém plnění.
V mnoha případech lze porušování průmyslového práva kvantifikovat jako nekalou soutěž dle ustanovení §44 a násl. Obchodního zákoníka - kupř. vyvolání nebezpečí záměny, parazitování na pověsti, otrocké napodobení apod.
Kromě nekalé soutěže ve smyslu výše uvedeném, je porušování průmyslových práv, v případě úmyslného jednání a ve snaze získat v hospodářské soutěži výhody, které mu nepřísluší, postižitelné i podle Trestního zákona č.140/ 1961 Sb. (ve znění novely č.253/1997 Sb. která nabyla účinnosti dnem 01.01.1998), kde je mj. v ustanovení §151 uvedeno, že kdo neoprávněně zasáhne do práv k chráněnému vynálezu, průmyslovému vzoru, užitnému vzoru nebo topografii polovodičového výrobku, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo peněžitým trestem.

Je-li provedena rešerše na patentovou čistotu nového výrobku pro území ČR s kladným výsledkem, je možné s klidem spustit výrobu nového výrobku bez obav z postihu. Jestliže rešerše odhalí, že předmět výroby je v ČR chráněn - tedy skončí s negativním výsledkem, nezbývá než uzavřít s majitelem licenční smlouvu, nebo se výroby vzdát, nebo prozkoumat, zda ochranný dokument nebyl zapsán neprávem.

Základním předpokladem porušování průmyslového práva je platný patent, nebo osvědčení o zápisu užitného vzoru, průmyslového vzoru či jiného průmyslového práva do rejstříku u Úřadu průmyslového vlastnictví. Porušení průmyslového práva je zásah do rozsahu poskytnuté ochrany. Průmyslová práva platí vždy jen v tom státě, kde byla přihlášena a udělena, tj. kupř. pro ČR se jedná o průmyslová práva udělená Úřadem průmyslového vlastnictví v České republice.

Podnikatele nemusí vůbec zajímat, že např. v USA je tentýž výrobek, či výrobní postup předmětem průmyslově právní ochrany, pokud vyrábí a prodává v ČR a ev. exportuje kupř. po celé Evropě. Nebo-li, v případě kladného výsledku rešerše na patentovou čistotu výrobku na území ČR musí podnikatel, který chce exportovat za hranice ČR, rozšířit svou znalost patentoprávní situace i o státy předpokládaného exportu. Přičemž zákony o udělování průmyslových práv a rozsah jejich ochrany nemusí být a nejsou ve všech státech stejné.
Délka ochrany poskytnutá předmětu ochrany platným dokumentem je vždy časově omezena a liší se nejen druhem ochranného dokumentu a samozřejmě i délkou platnosti tohoto dokumentu, ale záleží kupř. i na tom zda majitel průmyslového práva platí udržovací poplatky (v případě patentu), či zda včas požádal o prodloužení platnosti ochranného dokumentu (v případě průmyslového či užitného vzoru).

V případě, negativní rešerše na patentovou čistotu, nebo-li jeli při průzkumu patentové nezávadnosti nalezen platný dokument průmyslového práva, jehož předmět vykazuje shodné znaky nároků na ochranu se znaky nového výrobku a/nebo výrobního postupu či zařízení, nemusí být možnost zavedení výroby vždy ztracena. Podaří-li se např. prokázat, že patent byl udělen neprávem a že předmět ochrany ve skutečnosti není nový, nebo není výsledkem vynálezecké činnosti, lze uvažovat o podání žádosti na zrušení takového neprávem uděleného patentu (ev. jiného ochranného dokumentu).

A ještě jedno upozornění: pokud výrobek není chráněn patentem, ale je vyráběn patentovanou technologií, vztahuje se ochrana technologie (výrobního postupu) i na tímto způsobem vyrobený výrobek.
[ ZPĚT ] [ HLAVNÍ STRÁNKA ]